welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 處室介紹 > 會計室.友善列印,開新視窗
  會計室  
 
.
. |資訊公開作業| |表單文件|      
 
     
 

 ◎會計室設置主任1人,分機862

綜理本校歲計、會計及統計業務,籌編年度預算,以符合相關法規前提下,審核各項計畫經費之請購及核銷作業,並完成各項帳務及表報之編製